Het Brusselse GAS-platform

Het Brussels GAS-platform organiseerde het voorbije voorjaar 4 debatten over Gemeentelijke Administratieve sancties, met als rode draad: “zin en onzin van GAS, geef alternatieven een kans”.

1.      Laat rechters recht spreken: over de juridische aspecten van GAS

2.      Burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam: over de gevolgen van GAS voor het recht op sociale actie

3.      Sluikafval en afvalbeleid: over de mogelijke bijdrage van GAS aan de netheid van de stad

4.      Hoe openbaar is de openbare ruimte: kan een goede en overlegde inrichting van de openbare ruimte GAS overbodig maken?

Op basis van deze 4 debatten schreef het platform een memorandum met enkele aanzetten en voorstellen tot preventieve alternatieven op de bestraffende GAS-boetes. Lokale overheden zien in het GAS-systeem een ideaal middel om overlastfeiten vast te stellen en te sanctioneren. Maar zetten ze naast het bestraffen ook genoeg in op preventieve maatregelen ter voorkoming van die overlast? 

Dit memorandum is in de eerste plaats bedoeld om de Brusselse regering en de besturen van de negentien Brusselse gemeentes te inspireren en te laten nadenken over het waarom van de GAS en de manier waarop het systeem wordt toegepast. In de tweede plaats vraagt het Brussels GAS-platform dat het debat over dit memorandum ook federaal gevoerd wordt gezien de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dat niveau.

Lees hier het memorandum: 140512_memorandum brussels gasplatform

————

Het Brusselse GAS-platform bestaat uit: ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid,  JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw, Traces de Rue

——

Zin en onzin van GAS: geef alternatieven een kans

Vier debatten waarin gezocht wordt naar democratische alternatieven voor Gemeentelijke Administratieve Sancties

 

Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving.

Maar de anekdotiek mag ons de context niet uit het oog doen verliezen. De GAS wetgeving is om meer dan enkel de absurde toepassing ervan te kritiseren. Diverse aspecten spelen: de scheiding der machten, het recht op sociale actie, het gebruik van openbare ruimte, de tweespalt tussen een verzorgende of repressieve samenleving.. In een voorlopige reeks van vier debatten tast het Brussels platform de mogelijkheden af om maatschappelijk wenselijker alternatieven voor GAS te ontwikkelen.

Debat 1: Laat rechters recht spreken, lees het verslag hier: Laat rechters recht spreken

Woensdag 22 januari 2014, 20u, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

(voorafgegaan om 16u door de projectie van de film 1984, gebaseerd op gelijknamige roman van George Orwell – met nabespreking en discussie)

Een zeer belangrijke kritiek is dat de GAS regelgeving op zijn minst de democratisch zo belangrijke scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende macht doet vervagen, dat ambtenaren de plaats innemen van onafhankelijke rechters.

Het beleid rechtvaardigt dit door te wijzen op gerechtelijke achterstand en het onvermogen van het rechtsapparaat om af te rekenen met de overlast, met de ‘kleine’ zaken en overtredingen die men hoopt met GAS te beteugelen. Maar klopt deze verdediging wel?

Sprekers: Els Dumortier (VUB, prof. Jeugdrecht), Christelle Triffaux (Service des Droits de Jeunes), Pierre Lefranc (voorzitter magistratuur en maatschappij)  - gespreksleiding Freek Louckx (jurist)

Debat 2: Sociale actie en burgerlijke ongehoorzaamheid

Woensdag 12 februari 2014, 20u, Erasmushogeschool, campus Dansaert, Zespenningenstraat 7,1000 Brussel

(vooraf gegaan door een symbolische sociale actie)

De voorbije tijd zijn actievoerders van allerlei slag al bedacht met een GAS.  Het loopt zover de spuigaten uit dat de vakbonden in gemeenschappelijk front naar het grondwettelijk hof zijn getrokken om het democratisch zo belangrijk recht op sociale actie te vrijwaren. Een gezonde democratie heeft nood aan sociale actie, zijn GAS echt nodig om dit in goede orde te laten gebeuren.

Sprekers: Bernard Tilleman (KULeuven) (gevraagd) ACV-vertegenwoordiger, Christine Guillain (Ligue des droits des hommes), Gerben Vandenabbeele (Curieus), Jacqueline Galant (burgemeesterJurbise)(gevraagd) – gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen)

 

Hierbij enkele foto’s van de avond – met dank aan Hoedgekruid vzw (c)

 

 

 -2193

-2198

-2230

Lees hier het verslag: burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam-DEF

Debat 3: Vuilniszakken, sluikstorten en afvalbeleid – Lees hier: Sluikafval en afvalbeleid -gasdebat 3- aangepast verslag het verslag

Donderdag 20 maart 2014, 20u: Dienstencentrum Randstad, Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

(voorafgegaan om 18u door een ludieke actie met gerecycleerd afval op het Sint-Jan Baptist voorplein)

 

 

Beteugeling van sluikstorten en wildplassen is één van de meest gedragen toepassingen van GAS. Niemand leeft graag in een vuile omgeving. Maar weten inwoners van krappe behuizing altijd waar terecht met hun afval, zeker als er gesorteerd moet worden. Zijn er voldoende en gekende mogelijkheden voor iedereen om op ordentelijke manier zijn rommel kwijt te raken. En worden de leveranciers van een overvloed aan verpakking ook vergast op GAS?

Sprekers: Dirk De Block (gemeenteraadslid Molenbeek), Elke Roex (schepen Anderlecht), Arnaud Pinxteren (lid Brussels parlement), iemand van bewonersplatform Wiels – gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen) Het debat wordt voorafgegaan door een informatief filmpje van Net-Brussel

 

 

 

Debat 4: De overbevraagde openbare ruimte – Lees hier : Hoe openbaar is de openbare ruimte cor het verslag

Donderdag 2 april 2014, 20u, Huis van de Mens, Saincteletteplein, 1000 Brussel

(voorafgegaan door een wat allemaal niet mag van GAS-spel op de Becokaai vanaf 14u (o.v.) i.k.v. ‘open speeldag’)

 

 

 

Het gebruik van en het conflict om (schaarser wordende) openbare ruimte is bij uitstek een gegeven dat ‘overlast’ en ‘repressie’ uitlokt.

Tijdens dit gesprek wordt nagedacht op welke manier een overheid best beslist over gebruik en inrichting van openbare ruimte, hoe er kan omgegaan worden met het gegeven dat diverse bevolkingsgroepen uiteenlopende verwachtingen hebben t.a.v. de openbare ruimte en wat een goed ingerichte openbare ruimte kan betekenen voor het versterken van sociale weefsels, sociale samenhang.

Sprekers: Caroline Claus (JES/Yota) Nick Schuermans (DieGem), Els Ampe (schepen, Brussel), Matti Vandemaele (ex-ambrassade), Jens Aerts (architect)

Het debat wordt voorafgegaan door een kort, informatief GAS-spelletje, ontwikkeld  door Samarcande

 

 

 

Alle debatten zijn tweetalig, simultaan vertaling voorzien. De activiteiten kunnen gratis bijgewoond worden.

 

Het Brusselse GAS-platform bestaat uit: ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid,  JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw, Traces de Rue