Nationale acties tegen GAS

150 Belgische organisaties schrijven eerste regels regeerakkoord.

De brief is te downloaden op de site van de FOV, Federatie sociaal-cultureel werk: http://www.fov.be/brief_GAS.pdf

brief Vlaamse Jeugdraad sjabloon GAS

GAS

O.m. dankzij de vele  inspanningen van het middenveld  is het stof rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties nog niet gaan liggen.  Half mei organiseert de jeugdraad een actieweekend, waarbij ze 500 GAS overtredingen op foto willen vast liggen, GAS-overtredingen die het ‘recht om jong te zijn’ schaden.  Daarnaast wordt er gestreefd naar een brede coalitie om GAS een agendapunt te laten zijn bij de regeringsonderhandelingen na 25 mei. Met dat doel wordt er een brief geschreven, en na de verkiezingen ook actie gevoerd. Hieronder vindt u de brief die men liefst ondertekend door evenveel organisaties als de eerste brief in breed platform (meer dan 200 ondertekenende organisaties waren er toen) naar de partijen wil versturen. Eenzelfde actie (en brief) loopt momenteel in Franstalig België. 

Ontwerp brief aan de politici

Op 30 mei 2013 stemde een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat gebeurde ondanks het ongeziene protest van 213 middenveldorganisaties, waaronder de uwe. Sinds 1 januari 2014 kunnen lokale besturen de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, het recht op collectieve actie inperken, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen.

Ondertussen kozen een aantal lokale besturen om in te gaan op deze uitbreiding, maar het middenveld blijft zich openlijk verzetten. Jeugdraden en lokale bewegingen gingen en gaan in discussie met lokale besturen, er waren publieke debatten, lokale en nationale acties. Met de steun van vele middenveldorganisaties, dienden de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten en de drie vakbonden een verzoekschrift in om de GAS-wetgeving bij het Grondwettelijk Hof nietig te verklaren. Er gaat amper een week voorbij zonder een absurde toepassing van de huidige wetgeving gehekeld wordt in de nationale pers. Kortom: het verzet tegen de GAS-wetgeving is springlevend.

Op 25 mei kiezen we nieuwe parlementen en daarna wordt een nieuwe regering gevormd. We willen dat het nieuwe federaal parlement de GAS-wetgeving herbekijkt en dat men de inzichten en expertise van het brede middenveld hierbij ernstig neemt. Om dat mogelijk te maken is het wenselijk dat deze intentie ook wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord. Daarvoor willen we in de aanloop naar de verkiezingen, met het brede middenveld, druk uitoefenen op de politieke partijen.

Wij vragen dat de partijen die de volgende federale regering vormen alvast deze passage opnemen in het regeringsakkoord: “Het federale parlement zal, met betrokkenheid van het middenveld, de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties grondig evalueren naar haar verenigbaarheid met de fundamentele rechten en vrijheden.”

Wij nodigen uw organisatie uit om haar steun uit te spreken aan de vraag om deze passage te laten opnemen in het regeerakkoord. Indien u zich als organisatie achter deze intentie wil scharen , kan dit door een mailtje terug te sturen naar gas@vlaamsejeugdraad.be.

Met een vriendelijke groet,

Namens de eerste ondertekenaars,

Lander Piccart (Voorzitter Vlaamse Jeugdraad)

ABVV – ABVV-jongeren – ACV – ACV-jongeren – Comac  - Het Werkt – ça marche – Kinderrechtencoalitie Vlaanderen – Liga voor Mensenrechten – Masereelfonds – Uit De Marge – TegenGAS – Vlaamse Jeugdraad

Nationale GAS betoging

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes (bron: De Wereld Morgen.be)

Zaterdag 27 oktober namen 2.000 vooral jongeren van meer dan 90 organisaties deel aan de nationale betoging in Brussel tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties, beter bekend als de GAS-boetes. Een fotoverslag.
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Op zaterdag 26 oktober kwamen meer dan 2000 betogers samen in Brussel om te protesteren tegen het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het doel van de betoging, georganiseerd door 90 Belgische organisaties, is druk uitoefenen op onze nationale parlementariërs om de GAS-wetgeving af te schaffen.

Die werd in mei 2013 strenger, waardoor de minimumleeftijd naar 14 jaar werd verlaagd en het maximumbedrag van de boetes naar 375 euro werd verhoogd. De gemeentes bepalen zelf of ze de verstrengde wetgeving toepassen of niet.

De betoging trok van het Noordstation tot aan het Muntplein. Het betogerspubliek bestond vooral uit jongeren, die vastberaden hun stem lieten horen: “Het GAS-beleid is asociaal, jong zijn is niet illegaal”, “Tegen repressie, tegen GAS”, “ Tegen willekeur, tegen GAS” en “SAC partout, démocratie nulle part” waren enkele van de vele slogans die werden gescandeerd.

Het platform TegenGAS zal actie blijven voeren totdat de GAS-wetgeving wordt afgeschaft, aldus de organisatoren van de betoging.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Tekst: met dank aan TegenGAS

Ondanks het ongezien protest van 213 middenveldorganisaties stemde een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een uitbreiding van de GAS-wetgeving. Lokale besturen kunnen nu de leeftijd voor een GAS-boete verlagen naar 14 jaar, de toepassingsgebieden uitbreiden, een plaatsverbod invoeren en de boetes verhogen. Verzet tegen deze asociale GAS-wetgeving blijft nodig!

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

De betogers verzetten zich tegen het parallelle en onbeheersbare systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties.  Er is nood aan extra middelen voor een onafhankelijk en toegankelijk rechtssysteem en er dient werk gemaakt te worden van echte sociale oplossingen voor sociale problemen als overlast.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Leve de scheiding der machten!

Het GAS-systeem staat haaks op het democratisch principe van de scheiding der machten. In de organisatie van de Gemeentelijke Administratieve Sancties is de gemeente immers rechter én partij: het lokale bestuur bepaalt niet alleen het reglement, het is ook de werkgever van de sanctionerende ambtenaar en vaak ook van de vaststellend ambtenaar. Deze “lokale juridische macht” is niet onafhankelijk. De betogers willen de fundamenten van de democratie en de rechtstaat niet zomaar opgeven.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Stop de willekeur!

Lokale besturen krijgen door de GAS de ruimte om zelf te bepalen wat overlast is en wat niet. Dat leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tussen inwoners van verschillende steden en gemeenten. Vaststellende en sanctionerende ambtenaren krijgen een te grote vrijheid om overlast te interpreteren.

Gecombineerd met een onduidelijkheid over wat nu waar strafbaar is, leidt dit tot een samenleving met teveel ruimte voor willekeur.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Jong zijn is geen misdaad!

De laatste uitbreiding van de GAS-wetgeving biedt de gemeentes de mogelijkheid om de leeftijd nog verder te verlagen van 16 naar 14 jaar. Garanties voor de Jeugdbescherming worden verlaten zonder enig effectief onderzoek naar de noodzaak. De betogers weigeren mee te stappen in een samenleving die normaal gedrag van jongeren (spelen, roepen, rondhangen …) crimineel benadert.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Sociale problemen vragen sociale oplossingen!

Het GAS-beleid maakt het maar al te gemakkelijk om met GAS-boetes sociale rechten met de voeten te treden. Maatschappelijk kwetsbare groepen, die om verschillende redenen meer gebruik maken van de publieke ruimte, lopen ook het meeste risico om beboet te worden met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

Bestraffen van de armoede is niet alleen nefast voor de geraakte groepen, het biedt bovendien geen oplossing voor de echte maatschappelijke problemen. Er is nood aan bredere sociale oplossingen die de echte wortels van overlast aanpakken.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Recht op sociale actie

De GAS-wetgeving zet ook het recht op vrije meningsuiting onder druk. De GAS-wetgeving dreigt de mogelijkheid te beperken om zich vrij te begeven in de openbare ruimte, om samen te komen en om een mening te uiten. De GAS mag niet gebruikt worden om dit fundamenteel recht te beknotten. Het recht op actie en organisatie komt door GAS in gevaar.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

Nieuwe actie zorgt voor druk op de lokale ketel

Nieuwe actie is nodig. Dit najaar brengen steden en gemeenten hun lokale GAS-reglement in overeenstemming met de nieuwe, uitgebreide GAS-wetgeving. Dat is het ideale moment om op lokaal niveau het GAS-reglement tegen het licht te houden. Er is echter meer nodig.  Om te wegen op de lokale debatten nodigt TegenGAS iedereen uit om mee te manifesteren tegen de huidige GAS-wetgeving.

De discussie gaat niet alleen  over absurde verboden om broodjes te eten op de kerktrap of sneeuwballen te gooien: het gaat over de fundamentele vraag hoe we onze samenleving willen vorm geven.

2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes
2000 deelnemers op nationale betoging tegen de GAS-boetes

(Je kan de foto’s hier in groot formaat zien)

DeWereldMorgen.be -
(foto Floor Michielsen)
DeWereldMorgen.be -
(foto Floor Michielsen)
DeWereldMorgen.be -
(foto Floor Michielsen)
(foto Floor Michielsen)
DeWereldMorgen.be -
(foto Floor Michielsen)

(nl)afficheGROEN

Platformtekst vind je hier: (NL)Platformtekst

Lijst ondertekenaars vind je hier: ondertekenaars26